Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Palmera Genç Odası Mobilya San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“PALMERA” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

A – ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

PALMERA MOBİLYA internet sitesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları, İnternet Sitesi Giriş Çıkış

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; elektronik ortamlardan aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi •   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•   Hukuki yükümlülüğün

yerine getirilmesi

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

B – FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

PALMERA MOBİLYA yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon Numarası.
 • Araç Bilgileriniz: Araç Plaka
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Log Kayıtları, MAC Adres Bilgileri, IP Adresi

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, merkezimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
 

Şirket içi güvenliğin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati •   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   Araç Bilgileri

•   Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

 

 

Misafir kablosuz internet erişiminin sağlanması

•   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

•   Hukuki yükümlülüğün

yerine getirilmesi

•   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi •   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•   Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

•   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   Araç Bilgileri

•   Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

•   İşlem Güvenliğine İlişkin

Bilgiler

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar ve grup şirketlerimiz ile paylaşılabilecektir.

C – POTANSİYEL MÜŞTERİ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

PALMERA MOBİLYA ile ilişkiniz kapsamında yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Teklif süreçlerinin yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Meslek Bilgisi

İletişim faaliyetlerinin

yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve

ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

D – MÜŞTERİLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 PALMERA MOBİLYA ile ilişkiniz kapsamında yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN/VKN, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finans Bilgileriniz: Banka, Kredi Kartı ve Hesap Bilgileri, Fatura Bilgisi, Tahsilat Riski Bilgileri, Teminat Mektubu, İpotek Bilgisi, Çek, Senet
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf ve Ses Kayıtları.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, Talep/Şikâyet
 • Hukuki İşlem   Bilgileriniz:    Adli    Makamlarla    Yazışmalardaki   Bilgiler,   Dava Dosyasındaki

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde

KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve

ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

Mal ve Hizmet Satış Sonrası

Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının

Yürütülmesi

•   Veri sorumlusunun meşru

menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin

Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve

ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

Talep ve Şikayetlerin Yönetimi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Veri sorumlusunun meşru

menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

Müşteri Memnuniyeti Süreçlerine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Veri sorumlusunun meşru

menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin

Temini

•   Veri sorumlusunun meşru

menfaati

•   Fiziksel Mekân Güvenliğine

İlişkin Kayıtlar

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yasa

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

•   Bir hakkın tesisi,

kullanılması veya korunması

•   Hukuki İşlem Bilgileri

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ

 

Şirket Tanınırlığının Sağlanması Amacıyla Organizasyon,

Etkinlikler ve Yapılan İş Faaliyetleri Kapsamında Şirket

Sosyal Medyalarının Yönetilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Açık rızanın bulunması

•   Görsel Bilgiler
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Pazarlamaya İlişkin Bilgiler

Ortak Kullanılan Sistemler ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla Grup Bünyesindeki Şirketler İle Paylaşılması •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgileri

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

•   Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Kayıtlar

•   Pazarlamaya İlişkin Bilgiler

•   Hukuki İşlem Bilgileri

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve grup bünyesindeki şirketlerimiz ile paylaşılabilecektir.

E – TEDARİKÇİLERİMİZ/ İŞ ORTAKLARIMIZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

PALMERA MOBİLYA  ile ilişkiniz kapsamında yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN/VKN, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finans Bilgileriniz: Banka ve Hesap Bilgileri, Fatura
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Hukuki İşlem   Bilgileriniz:    Adli    Makamlarla    Yazışmalardaki   Bilgiler,   Dava Dosyasındaki
 • Araç Bilgileriniz: Araç Plakası

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde

KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve

ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Araç Bilgileri

İletişim Faaliyetlerinin

Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve

ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi •   Sözleşmenin kurulması ve ifası •   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenliğinin

Temini

•   Veri sorumlusunun meşru

menfaati

•   Fiziksel Mekân Güvenliğine

İlişkin Bilgiler

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi •   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya

korunması

•   Hukuki İşlem Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Ortak Kullanılan Sistemler ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla Grup Bünyesindeki Şirketler İle Paylaşılması  

 

 

•   Açık rızanın bulunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Kayıtlar

•   Hukuki İşlem Bilgileri

•   Araç Bilgileri

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar, ürün veya hizmet alan kişiler ve grup bünyesindeki şirketlerimiz ile paylaşılabilecektir.

F – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına

G – HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Kayseri OSB  5. Cad. No:5 Melikgazi/Kayseri adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@palmera.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz

H – AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni PALMERA MOBİLYA tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. PALMERA MOBİLYA, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. PALMERA MOBİLYA tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://palmera.com.tr/PALMERA-internet-sitesi-aydinlatma-metni.pdf adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.